Privātuma politika

SIA "Z Star" Personas datu aizsardzības politika

Informācija par pārzini

SIA "Z Star" reģ nr. 40103742865,

adrese: Pavasara iela 2, Sigulda, LV-2150, Latvija

E-pasta adrese: info@z-star.lv

Šajā politikā ir aprakstīts kā SIA “Z Star” (turpmāk – Pārzinis) veic savu klientu, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt Pārziņa rīcībā tās īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Pārzinis, lai sniegtu mājaslapas apmeklētajiem pēc iespējas kvalitatīvāku un aktuālāko saturu, tai skaitā papildināt suņiem draudzīgu vietu skaitu, rīkot fotokonkursus un atbildēt uz pieprasījumiem e-pastā ir nepieciešams vākt, apstrādāt un izmantot noteikta veida informāciju par lapas apmeklētājiem un ar viņu saistīto informāciju, ko pats lapas apmeklētājs sniedz.

Piemērojamie tiesību akti

 1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).
 2. Fizisko personu datu apstrādes likums.
 3. Citi piemērojamie tiesību akti fizisko personu datu apstrādes un aizsardzības jomā. 

Personas datu veidi un to apstrādes mērķi

 • aktuāla satura nodrošināšanai, lapas apmeklētājam piesakot draudzīgu vietu
 • nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, vienojoties par reklāmas izvietošanu Pārziņa mājaslapā
 • Pārziņa un tā sadarbības partneru organizēto pasākumu (t.sk. foto-konkursu) norišu atspoguļošanai plašsaziņas līdzekļos un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt projekta "Ar suni" atpazīstamību,
 • Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta vēstules, administrētajos sociālo tīklu profilos saņemtie pieprasījumi) saglabāšanu un uzskaiti, lai nodrošinātu uz Pārziņa attiecināmu pienākumu izpildi

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Datu apstrāde ar mērķi nodrošināt pakalpojumus vai pārdot preces tiek veikta pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b), c) apakšpunktu un f) apakšpunktu, t.i. apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas; apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārziņa attiecināmu juridisku pienākumu. Kā arī, atsevišķos gadījumos, lai nodrošinātu Pārziņa un trešo personu leģitīmās intereses (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, pievienoto informāciju, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību un pretenziju gadījumā)
 2. Ar mērķi atspoguļot Pārziņa organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu Pārziņa atpazīstamību, personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, t.i. Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmolu atpazīstamību. Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt vienmēr piemēro visaugstākos ētikas standartus, tādejādi, cenšoties nodrošināt, ka ar publikācijām netiks aizskartas datu subjektu tiesības un brīvības. Vienlaicīgi, Pārzinis apzinās, ka tam, iespējams, nav zināmi visi fakti un apstākļi, tāpēc, tas, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi. Vienlaicīgi Pārzinis paskaidro, ka gadījumā, ja Jūs līdzdarbojaties dažādos publiskos pasākumos, piemēram, sniedzot intervijas, apzināti fotografējoties un filmējoties, kā arī iesūtot fotogrāfijas Pārzinim, tas pieņems, ka Jums nav iebildumu, ka attiecīgā informācija tiks publicēta.
 3. Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) un f) apakšpunktu, t.i. gadījumos, kad Jūs esat iesnieguši pretenziju vai pieprasījumu, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu pieprasījumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums, savukārt Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par klientu apkalpošanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām), datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses.

Personas datu apstrādes laiks

Pārzinis, izvēloties kritērijus personas datu glabāšanai, ņem vērā zemāk norādītos apstākļus:

 • vai personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
 • kādu periodu attiecīgos personas datus ir nepieciešams glabāt, lai nodrošinātu Pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
 • kamēr nav atsaukta personas sniegtā piekrišana personas datu apstrādei un nepastāv kāds cits tiesiskais pamats datu apstrādei, piemēram, lai izpildītu Pārzinim saistošus pienākumus;

Sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kas nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus, piemēram, Likums par grāmatvedību nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus, ievērojot minēto, pārzinis vadās no normatīvajos aktos noteiktajiem termiņiem. Savukārt, sniedzot pakalpojumus vai pārdodot preces, kurām ir noteikts garantijas termiņš, informāciju par pakalpojumu sniegšanas aspektiem tiks saglabāta vismaz 2 gadus, ievērojot noilgumu, kas piemērojams attiecīgajam tiesiskajām attiecībām. Ja vēlaties uzzināt detalizētāku informāciju lūdzam sazināties ar Pārzini, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.

Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, Apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas. Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem: 

 • tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju, ja tā ir bijusi īpaši jāpieprasa;
 • ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā reklāmas izvietošanas līguma ietvaros, ja ir nepieciešams uzlabot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu klientam, piesaistot pakalpojumu sniedzējus (piemēram, grafisko dizaineri vai aģentūru);
 • likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskarusi šīs Pārziņa likumīgās intereses.

Personas datu aizsargāšana

 1. Pārzinis nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības  pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus.
 2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.
 3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to attiecīgajam Datu subjektam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Pārziņa mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Gadījumā, ja jūs vēlaties atteikties no turpmākas paziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus vai veikt izmaiņas tajos, vai arī jums radušies jebkādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam sazināties ar mūsu datu drošības speciālistu pa e-pastu: info@z-star.lv

 

Šī Politika ir spēkā no 2019. gada 1. jūlija.

© 2024, arSuni.lv jebkuras informācijas pārpublicēšana ir jāsaskaņo
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku www.arsuni.lv mājas lapas lietošanas pieredzi.
Vairāk par sīkdatnēm Piekrītu, ka izmantojat sīkdatnes!